Login
 Aktualisierung

Flyer / Prospekte / Folder » 2x gefalzt quer » A5/6Flyer A5/6 sechsseitig, quer
offen 420 x 148 mm, 2x parallel gefalzt
Endformat geschlossen:
1* Wickelfalz 140 x 140 x 138 mm x 148 mm
2* Zickzackfalz 140 x 140 x 140 mm x 148 mm
3* Fensterfalz 104 x 210 x 104 mm x 148 mm
Bitte triff bei allen Feldern eine gültige Auswahl.

Flyer / Prospekte / Folder-2x gefalzt quer-A5/6